Rydym yn cael rhywfaint o anhawster gyda’n trefniadau

Mae’n beth da eich bod yn chwilio am gefnogaeth i ddelio â’ch anawsterau. Gall anghytuno hir ac amlwg rhwng rhieni wneud i blant deimlo’n ofidus ac anhapus. Mae’n waeth os ydynt yn teimlo mai nhw yw achos y dadleuon. Gorau po gyntaf y gallwch gael trefn ar bethau, i leihau’r effaith ar eich plentyn yn y tymor hir.

Fe wyddom fod gwahanu yn gyfnod anodd iawn. Efallai y byddwch yn teimlo’n flin, wedi’ch brifo, yn fregus, euog ac wedi’ch rhyddhau oll mewn un  diwrnod. Gall y cyfuniad llafurus hwn o emosiynau cryf ei gwneud yn anodd siarad yn agored, cyfaddawdu neu hyd yn oed gydweithredu gyda rhiant arall eich plentyn.

Gall Splitting Up? Put Kids First eich helpu i roi’r emosiynau hyn i’r naill ochr er mwyn canolbwyntio ar eich plentyn a’i anghenion.

Sut y gall Splitting Up? Put Kids First helpu

Gall Splitting Up? Put Kids First eich helpu i siarad yn uniongyrchol gyda rhiant arall eich plentyn a sefydlu a chadw cynlluniau.

Does neb yn hoffi cael ei ddefnyddio fel negesydd neu ei orfodi i ochri â rhywun – yn cynnwys eich plentyn. Bydd mynd nôl a blaen rhyngoch yn gwneud iddo deimlo ei fod yng nghanol eich dadleuon ac yn gyfrifol am unrhyw ofid maent yn achosi. Mae’ch plentyn yn dal i garu’r ddau ohonoch, ac mae clywed beirniadaeth o rywun sy’n annwyl i chi yn ofnadwy.

Bydd eich plentyn yn hapusach os gallwch gyfathrebu yn uniongyrchol ac yn barchus gyda’i riant arall. Gall hefyd ddysgu o’ch gweld yn delio’n dda ag anghytundeb.

Gall Splitting Up? Put Kids First eich helpu i sicrhau nad yw’ch gofid neu ddicter yn effeithio ar eich plentyn.

Mae’n naturiol teimlo ar chwâl ac wedi cynhyrfu wrth wahanu. Gallai’ch teimladau olygu’ch bod yn ymddwyn yn wahanol fel rhiant. Efallai y byddwch yn mynd yn fwy blin neu ddagreuol nag arfer.

Bydd eich plentyn hefyd yn delio â llawer o deimladau gwahanol. Gallai’r rhain gynnwys dicter, gofid, poen a rhyddhad. Efallai y bydd yn poeni os nad ydych yn caru'r rhiant arall mwyach y byddwch yn stopio ei garu ef hefyd. Gallai fod yn gofidio am sut ddylai ymddwyn i’ch helpu i deimlo’n well. 

Yn ddibynnol ar ei oed, bydd plentyn yn arddangos gofid yn wahanol. Gall babanod a phlant ifanc geisio glynu atoch neu gael trafferth cysgu. Gall plentyn hŷn fod yn ddig iawn, gael anhawster wrth chwarae neu dynnu ymlaen â’u ffrindiau, neu efallai y bydd yn ochri gydag un rhiant ar draul yn llall.

Gallai helpu’ch hun helpu eich plentyn. Gall datrys anghytundeb ynglŷn â’u cynhaliaeth a gofal eich helpu i deimlo’n fwy positif a hyderus. Os ydych chi wir yn ei chael yn anodd ymdopi, efallai y bydd yn ddefnyddiol i gael cefnogaeth gan ffrind, cynghorydd neu feddyg, ynghyd â’ch cynllun rhianta.

Yna gallwch fynd yn ôl i roi’r cariad a sicrwydd i’ch plentyn y mae wir ei angen.

Gall Splitting Up? Put Kids First eich helpu i gynllunio sut i gydweithio fel rhieni 

Mae plant yn fwyaf bodlon pan fydd eu bywydau yn sefydlog ac maent yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Bydd Cydweithio fel rhieni – hyd yn oed os na allwch chi ddioddef gweld y llall – yn helpu sicrhau bod eich plentyn yn teimlo’n ddiogel a hapus.

Mae cynllun rhianta yn eich helpu i dargedu yn union sut i gyflawni hyn. Mae’n cynnwys trefniadau o ddydd i ddydd megis ble fydd eich plentyn yn byw a mynd i’r ysgol. Gall hefyd gynnwys rhai trefniadau ariannol megis pwy fydd yn talu am ddillad ac esgidiau, pwy sy’n gyfrifol am arian poced a sut fyddwch chi’n eu cefnogi wrth iddynt dyfu.

Nid yw datrys y materion hyn yn hawdd pob tro. Mae Splitting Up? Put Kids First yn le diogel, ar-lein i ddechrau arni. Gall eich helpu gyda’r sgiliau a gwybodaeth ymarferol fyddwch angen i greu cynllun a chadw ato.

 

Cofrestrwch yma