Child in profile

Mae magu plant yn golygu gwneud sawl penderfyniad ar y cyd. Os nad ydych yn byw gyda’ch gilydd, mae’n anoddach gwneud y penderfyniadau wrth i chi fynd yn eich blaen.

Mae hyn yn wasanaeth ar-lein newydd i’ch helpu i sefydlu a chadw at drefniadau cynhaliaeth plant.

Beth sydd mewn Cynllun Rhianta?

Mae magu plant yn golygu gwneud sawl penderfyniad ar y cyd. Os nad ydych yn byw gyda’ch gilydd, mae’n anoddach gwneud y penderfyniadau wrth i chi fynd yn eich blaen. Mae Cynllun Rhianta yn gytundeb ysgrifenedig neu ar-lein rhwng rhieni. Mae’n eich helpu i nodi sut fyddwch chi’n rhannu gofal o’ch plentyn, nawr ac yn y dyfodol. Mae’n hawdd ei newid os oes angen, ac nid yw’n gytundeb rhwymol gyfreithiol.

  • Pam ydym ni yma? Cytuno ar ddull gweithredu.

    Mae creu cynllun rhianta yn haws os ydych chi’n cytuno ar pam ei fod yn syniad da a’ch dyheadau ar gyfer eich plant. Mae rhan gyntaf y cynllun rhianta yn esbonio eich ymagwedd i rianta, eich nodau cyffredinol a’ch rhesymau dros greu cynllun.

  • Defnyddio'r Cynllun Magu Plant

    Gall eich cynllun fod mor syml neu mor fanwl ag y dymunwch. Symlaf y mae, yr hawsaf yw hi i gadw at. Gallai gynnwys trefniadau o ddydd-i-ddydd, trefniadau ariannol a phenderfyniadau am y dyfodol. Mae'n lle da i storio gwybodaeth fel cofnodion meddygol a manylion cyswllt. Mae'n debyg na fydd yn edrych arno bob dydd, ond mae'n dda i gael ei fod ar gael i gyfeirio atynt.

  • Sut fydd yn gweithio? Ein trefniadau.

    Dyma brif ran y cynllun. Mae fel arfer wedi ei rannu yn adrannau fel gofal plant, cyfathrebu, addysg, gweithgareddau cymdeithasol a chyllid. Gallwch ychwanegu cymaint o adrannau ag y dymunwch a’i wneud yn bersonol i chi.

Rhowch wybod i ni am eich sefyllfa.

Meddyliwch am beth sy’n digwydd pan fyddwch yn cael trefn ar ofal plant a chynhaliaeth gyda rhiant arall eich plentyn.

Pa un o'r datganiadau canlynol sy’n teimlo’n gyfarwydd? Gallwch ddewis hyd at bedwar.

Mae'n ei gwneud yn anodd gweld y plant

Mae'n anodd rheoli fy nheimladau

Mae'n newid ein cynlluniau ormod

Mae'n fy meirniadu o flaen y plant

Mae'n dweud wrth bawb beth i’w wneud

Mae'n gwylltio am faterion penodol

Ddim yn cytuno ar beth mae'r plant angen

Dwi'n teimlo mai fi sy'n gwneud popeth

Allai i ddim esbonio fy marn

Dwi'n teimlo tu allan i fywyd fy mhlant

Teimlo fel pe bai'n cynhyrfu'r plant

Mae pethau'n troi'n ddadl o hyd