Amodau a thelerau

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar y Safle, rydych chi’n cytuno i dderbyn Cylchlythyrau a negeseuon e-bost digymell gennym trwy e-bost o bryd i’w gilydd. I wneud yn siŵr ein bod yn cynnig gwasanaeth defnyddiol ar bob cyfle, rydym yn cynnal gwerthusiad o’n gwasanaethau gyda sampl o ddefnyddwyr cofrestredig ar y safle yn rheolaidd. O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i holi a fyddech yn barod i gymryd rhan mewn unrhyw werthusiad o’r fath.  Nid oes unrhyw reidrwydd i chi gymryd rhan yn y broses.

Os nad ydych am dderbyn cylchlythyrau e-bost yn y dyfodol, gallwch ganslo’ch tanysgrifiad o’r negeseuon trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod unrhyw e-bost o’r fath, neu trwy dicio ‘datdanysgrifio o’r cylchlythyr’ yn y gosodiadau preifatrwydd yn ardal eich proffil personol, a grëwyd wrth gofrestru. 

O ran Splitting Up? Put Kids First, mae’r gwasanaeth hwn wedi ei ariannu gan yr Adran Waith a Phensiynau, ac er mwyn iddynt asesu effaith ein gwasanaeth, ble byddwch yn gweld yr offeryn hwn rydych yn cydnabod y canlynol:

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar y Safle, rydych chi’n cytuno i dderbyn Cylchlythyrau a negeseuon e-bost digymell gennym trwy e-bost o bryd i’w gilydd. I wneud yn siŵr ein bod yn cynnig gwasanaeth defnyddiol ar bob cyfle, rydym ni, neu arfarnwr annibynnol, yn cynnal gwerthusiad o’n gwasanaethau gyda sampl o ddefnyddwyr gwasanaeth cofrestredig ar y safle yn rheolaidd. O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn ni, neu’r arfarnwr annibynnol, yn cysylltu â chi trwy e-bost i ofyn a fyddech chi’n fodlon cymryd rhan mewn unrhyw werthusiad o’r fath a thrwy gytuno i’r amodau a thelerau hyn rydych yn cydsynio i ni roi eich cyfeiriad e-bost i’r arfarnwr annibynnol. Ni roddir unrhyw wybodaeth bersonol arall i’r arfarnwr ac mae’r data defnyddiwr gwasanaeth y cyfeirir ato isod ar ffurf anhysbys. Nid oes unrhyw rwymedigaeth i chi gymryd rhan yn y broses.

Os nad ydych am dderbyn cylchlythyrau e-bost yn y dyfodol, gallwch ganslo’ch tanysgrifiad o’r negeseuon trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod unrhyw e-bost o’r fath, neu trwy dicio ‘datdanysgrifio o’r cylchlythyr’ yn y gosodiadau preifatrwydd yn ardal eich proffil personol, a grëwyd wrth gofrestru.

Bydd sefydliad ymchwil annibynnol a gomisiynwyd gan yr Adran Waith a Phensiynau yn dadansoddi data defnyddwyr y gwasanaeth i bennu a yw ein gwasanaeth yn helpu teuluoedd sydd wedi gwahanu i gydweithio er lles eu plant. Ni fyddwn yn pasio unrhyw wybodaeth bersonol ymlaen i unrhyw drydydd parti.

Efallai y bydd y sefydliad ymchwil annibynnol hefyd yn cysylltu â chi i drafod eich profiad o ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Os byddant yn cysylltu â chi, gobeithiwn y byddwch yn cymryd rhan, ond gallwch wrthod cymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth neu arolygon pellach os dymunwch.